Algemene voorwaarden

Schuine-overlay-wit-2_DeJongBeton

ARTIKEL 1
Onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. De verplichting tot uitvoering wordt pas van kracht wanneer de opdracht schriftelijk door ons is aanvaard.

 

ARTIKEL 2
De prijsopgave heeft betrekking op de specifieke werkzaamheden die door ons zijn beschreven. Alle extra werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 3
De prijsopgave is gebaseerd op de gegevens en tekeningen die door de opdrachtgever zijn verstrekt. Als tijdens de uitvoering blijkt dat deze gegevens afwijken of onvolledig zijn, worden eventuele extra kosten in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 4
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan onze zijde. De opdrachtgever dient ons te vrijwaren tegen aanspraken van derden.

 

ARTIKEL 5 – Boor-, zaag- en hakwerkzaamheden

  1. De opdrachtgever dient de exacte locatie van de boor-, zaag- en hakwerkzaamheden aan te geven en vrijwaart ons van aansprakelijkheid voor de uitvoering.
  2. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er geen hinder wordt ondervonden van grondkabels, leidingen, lozingen en bouwkundige gebreken. Eventuele schade als gevolg hiervan is voor rekening van de opdrachtgever.
  3. De opdrachtgever dient te zorgen voor een geschikte werkomgeving, inclusief toegang, water en elektriciteit.
  4. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat vrijkomend puin geen gevaar vormt voor personen of goederen.

 

ARTIKEL 6
Wij zijn niet aansprakelijk voor immateriële schade, bedrijfsschade, of stagnatieschade. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat is betaald voor de uitvoering van het werk.

 

ARTIKEL 7
Facturen dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden betaald, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Wij kunnen contante betaling verlangen als dit noodzakelijk wordt geacht. Bij niet-tijdige betaling behouden wij ons het recht voor om rente en incassokosten in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 8
Onze aanbiedingen zijn gebaseerd op gunstige werkomstandigheden en naleving van arbeidsinspectievoorschriften. Reclames met betrekking tot de kwaliteit van ons werk dienen binnen 24 uur na voltooiing van het werk te worden gemeld. Achteraf ingediende reclames worden niet geaccepteerd.

 

ARTIKEL 9
Deze voorwaarden zijn van kracht zodra ons de opdracht wordt verstrekt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen voor specifieke punten of gevallen.